Home » บทเพลงแห่งความรัก by Leo Tolstoy
บทเพลงแห่งความรัก Leo Tolstoy

บทเพลงแห่งความรัก

Leo Tolstoy

Published
ISBN :
Paperback
207 pages
Enter the sum

 About the Book 

ความรักแปรเปลียนเปนอาชญากรรมได พอชดนิเชฟและภรรยาของเขามีความสัมพันธทีสับสนวุนวายเมือความงามของเธอเบงบาน ชีวิตของเธอเริมมีชายมากหนาหลายตาแวะเวียนเขามารุมลอมหลังจากเธอใหกำเนิดบุตรไปแลวหลายคน ความหึงหวงของเขาจึงเพิมพูนมากขึนและกลายเปนบุคคลอันตรายทีมากลMoreความรักแปรเปลี่ยนเป็นอาชญากรรมได้ พอช์ดนิเชฟและภรรยาของเขามีความสัมพันธ์ที่สับสนวุ่นวายเมื่อความงามของเธอเบ่งบาน ชีวิตของเธอเริ่มมีชายมากหน้าหลายตาแวะเวียนเข้ามารุมล้อมหลังจากเธอให้กำเนิดบุตรไปแล้วหลายคน ความหึงหวงของเขาจึงเพิ่มพูนมากขึ้นและกลายเป็นบุคคลอันตรายที่มากล้นไปด้วยความหวาดระแวง เพราะเชื่อว่าภรรยาทรยศเขาและแอบคบชู้กับนักดนตรีหนุ่ม